0
توسط
ارسال شده در

امتیازات شرکت کنندگان در پایان مرحله دوم

فرشاد برهانی ۱۵ امتیاز هومان هرمزی ۱۴ امتیاز رضا ذوالفقاری ۱۲ امتیاز دانیال شکوریان ۱۰ امتیاز سروش حکیمیان ۹ امتیاز علی حسینی ۹ امتیاز پدرام ایل بیگی ۸ امتیاز سیدعلی شریفی ۷ امتیاز مهیار میرحسینی [...]

0
توسط
ارسال شده در

برگزاری مرحله دوم مسابقات

آقای دانیال شکوریان با تایم ۱/۴۹/۸۰نفر اول آقای رضا ذوالفقاری باتایم ۱/۵۰/۳۲نفر دوم آقای علی حسینی باتایم ۱/۵۰/۳۹ نفرسوم ۴٫آقای سید مهیار میر حسینی با تایم ۱/۵۰/۴۲ ۵٫آقای هومان هرمزی با تایم [...]

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید