برگزاری مرحله دوم مسابقات

توسط admin

آقای دانیال شکوریان با تایم ۱/۴۹/۸۰نفر اول
آقای رضا ذوالفقاری باتایم ۱/۵۰/۳۲نفر دوم
آقای علی حسینی باتایم ۱/۵۰/۳۹ نفرسوم

۴٫آقای سید مهیار میر حسینی با تایم ۱/۵۰/۴۲
۵٫آقای هومان هرمزی با تایم ۱/۵۰/۵۸
۶٫آقای فرشاد برهانی با تایم ۱/۵۰/۸۰
۷٫خانم زینب حضرتی با تایم ۱/۵۱/۳۱
۸٫آقای پدرام ایل بیگی با تایم ۱/۵۱/۷۲+
۹٫آقای آرمین خوش اندوخته باتایم ۱/۵۱/۸۴
۱۰٫آقای جوادرفعت با تایم ۱/۵۲/۲۱+
۱۱٫آقای مهداد بدوی با تایم ۱/۵۲/۶۳
۱۲٫آقای مرتضی حکیمیان با تایم ۱/۵۳/۴۹+
وآقای سعید قسمت با تایم ۱/۵۳/۴۹
۱۳٫آقای رضا قسمت با تایم ۱/۵۳/۷۹
۱۴٫آقای شهروز هدایتی با تایم ۱/۵۴/۲۸+
۱۵٫آقای محمود حسن زاده باتایم ۱/۵۴/۴۳
۱۶٫آقای داودحیدرزاد با تایم ۱/۵۴/۹۵
۱۷٫آناهیتا حجازی باتایم ۱/۵۵/۱۴
۱۸٫آقای کامران فروحی باتایم ۱/۵۵/۴۰
۱۹٫آقای فرزین حسین پور باتایم ۱/۵۵/۹۷
۲۰٫آقای رحیم کوچک پورباتایم ۱/۵۸/۷۴+
۲۱٫خانم فاطمه فاتح باتایم ۲/۰۸/۲۸+
۲۲٫خانم فرشته محمدزاده باتایم ۲/۱۱/۲۸+
۲۳٫آقای فردین حسن پور ۲/۱۲/۵۰++
۲۴٫پیمان وارسته با تایم ????۲/۰۵/۸۷+++
۲۵٫خانم نشیبی باتایم ???? ۲/۱۴/۲۲+++

یک نظر بدهید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید